• EVN với kế hoạch đảm bảo điện năm 2016

    04/11/2015

    Đồng thời chỉ đạo TKV tiếp tục đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là cung cấp đủ than cho nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 ở miền Nam; vận hành ổn định các nhà máy điện Cẩm Phả, Sơn Động, Na Dương, Cao Ngạn, Mạo Khê của TKV.